:: electronic Monitoring and Evaluation : eME ::
ข่าวติดตามของเขตพื้นที่ฯ
  Hot News ข่าวด่วน  
: แบบฟอร์ม เอกสาร :
  แจ้ง สพท.ทุกเขต ผลการคัดเลือกเบื้องต้น ก.ต.ป.น.ต้นแบบ 18 เขต: [เปิด 439 ครั้ง]
  แบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการสพทฯตามยุทธศาสาตร์ปี62: [เปิด 2151 ครั้ง]
  แบบติดตามนโยบายลดเวลาเรียนฯActiveLearningปี62: [เปิด 673 ครั้ง]
  คู่มือการดำเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเท: [เปิด 395 ครั้ง]
  ถึง สพท.ทุกเขต แจ้งให้รายงานป้องกันฯยาเสพติด: [เปิด 746 ครั้ง]
  ถึงทุกเขต คู่มือการเข้าระบบรายงานมาตรฐานฯปี61: [เปิด 1881 ครั้ง]
  ถึง สพท.ทุกเขต แบบติดตามฯมาตรฐานเขต ฯปี61: [เปิด 1489 ครั้ง]
  แบบสอบถามโครงการวิจัยพัฒนารูปแบบระบบติดตามฯเขต: [เปิด 941 ครั้ง]
  มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา2560(แก้): [เปิด 639 ครั้ง]
  แบบติดตาม/ประเมินผลฯตามยุทธศาสตร์ สพฐ.61: [เปิด 1639 ครั้ง]
:: กระดานถาม-ตอบ ::


ข้อมูลการไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนของเขตฯตั้งแต่ 21 ก.ค.62  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 1018/0 ]
ผลการคัดเลือกเบื้องต้น ก.ต.ป.น. ต้นแบบ 18 เขต 2562  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 491/0 ]
เว็บ ใช้ติดตามฯการบริหารฯตามตัวชี้วัด และ มฐ.เขต ปี 62  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 4833/0 ]
แบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 4054/0 ]
แบบติดตามนโยบายลดเวลาเรียนฯActiveLearningปี62  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 1676/0 ]
คู่มือการดำเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 1789/0 ]
ด่วน แจ้งทุกเขต รายงานป้องกันแก้ไขฯยาเสพติด ปีงบ 62  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 2034/0 ]
ขอความอนุเคราะห์ชาวระบบอีมีกรอกแบบสอบถามในe-MES  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 1627/0 ]
ถึงทุกเขต คู่มือรายงานมาตรฐานทางe-MESปีงบประมาณ61  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 8817/0 ]
ถึงทุกเขต แบบติดตามฯมาตรฐาน สพท.ปีงบประมาณ2561  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 4871/0 ]
แบบติดตามฯ ตามมาตรฐาน สพท.ปีงบประมาณ พ.ศ.2561  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 3672/0 ]
การตรวจเยี่ยมโรงเรียนของผอ.เขตพื้นทีการศึกษา  โดย อรัญญ.. [ อ่าน/ตอบ 3427/0 ]
ด่วน แบบสอบถามวิจัยพัฒนารูปแบบกระบวนการติดตามฯ  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 2340/0 ]
แบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการฯสพฐ.2561  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 4524/2 ]
แบบติดตาม-ประเมินผลฯตามยุทธศาสตร์ สพฐ.พ.ศ.2561  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 3723/0 ]
มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่ฯ พ.ศ.2560 (ฉบับจริง)  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 3424/0 ]


สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
Powered By eme@Team