:: electronic Monitoring and Evaluation : eME ::
ข่าวติดตามของเขตพื้นที่ฯ
  Hot News ข่าวด่วน  
: แบบฟอร์ม เอกสาร :
  แจ้ง สพท.ทุกเขต ผลการคัดเลือกเบื้องต้น ก.ต.ป.น.ต้นแบบ 18 เขต: [เปิด 481 ครั้ง]
  แบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการสพทฯตามยุทธศาสาตร์ปี62: [เปิด 2180 ครั้ง]
  แบบติดตามนโยบายลดเวลาเรียนฯActiveLearningปี62: [เปิด 695 ครั้ง]
  คู่มือการดำเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเท: [เปิด 428 ครั้ง]
  ถึง สพท.ทุกเขต แจ้งให้รายงานป้องกันฯยาเสพติด: [เปิด 765 ครั้ง]
  ถึงทุกเขต คู่มือการเข้าระบบรายงานมาตรฐานฯปี61: [เปิด 1924 ครั้ง]
  ถึง สพท.ทุกเขต แบบติดตามฯมาตรฐานเขต ฯปี61: [เปิด 1510 ครั้ง]
  แบบสอบถามโครงการวิจัยพัฒนารูปแบบระบบติดตามฯเขต: [เปิด 961 ครั้ง]
  มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา2560(แก้): [เปิด 657 ครั้ง]
  แบบติดตาม/ประเมินผลฯตามยุทธศาสตร์ สพฐ.61: [เปิด 1670 ครั้ง]
:: กระดานถาม-ตอบ ::


การรายงานและแก้ไขวันเดือนปีการไปตรวจเยี่ยมโรงเรียน  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 157/0 ]
ข้อมูลการไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนของเขตฯตั้งแต่ 21 ก.ค.62  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 1207/0 ]
ผลการคัดเลือกเบื้องต้น ก.ต.ป.น. ต้นแบบ 18 เขต 2562  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 581/0 ]
เว็บ ใช้ติดตามฯการบริหารฯตามตัวชี้วัด และ มฐ.เขต ปี 62  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 5007/0 ]
แบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 4155/0 ]
แบบติดตามนโยบายลดเวลาเรียนฯActiveLearningปี62  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 1833/0 ]
คู่มือการดำเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 1891/0 ]
ด่วน แจ้งทุกเขต รายงานป้องกันแก้ไขฯยาเสพติด ปีงบ 62  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 2117/0 ]
ขอความอนุเคราะห์ชาวระบบอีมีกรอกแบบสอบถามในe-MES  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 1693/0 ]
ถึงทุกเขต คู่มือรายงานมาตรฐานทางe-MESปีงบประมาณ61  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 8903/0 ]
ถึงทุกเขต แบบติดตามฯมาตรฐาน สพท.ปีงบประมาณ2561  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 4936/0 ]
แบบติดตามฯ ตามมาตรฐาน สพท.ปีงบประมาณ พ.ศ.2561  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 3747/0 ]
การตรวจเยี่ยมโรงเรียนของผอ.เขตพื้นทีการศึกษา  โดย อรัญญ.. [ อ่าน/ตอบ 3494/0 ]
ด่วน แบบสอบถามวิจัยพัฒนารูปแบบกระบวนการติดตามฯ  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 2380/0 ]
แบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการฯสพฐ.2561  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 4561/2 ]
แบบติดตาม-ประเมินผลฯตามยุทธศาสตร์ สพฐ.พ.ศ.2561  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 3767/0 ]


สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
Powered By eme@Team