:: electronic Monitoring and Evaluation : eME ::
ข่าวติดตามของเขตพื้นที่ฯ
  Hot News ข่าวด่วน  
: แบบฟอร์ม เอกสาร :
  แจ้ง สพท.ทุกเขต ผลการคัดเลือกเบื้องต้น ก.ต.ป.น.ต้นแบบ 18 เขต: [เปิด 267 ครั้ง]
  แบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการสพทฯตามยุทธศาสาตร์ปี62: [เปิด 2082 ครั้ง]
  แบบติดตามนโยบายลดเวลาเรียนฯActiveLearningปี62: [เปิด 652 ครั้ง]
  คู่มือการดำเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเท: [เปิด 359 ครั้ง]
  ถึง สพท.ทุกเขต แจ้งให้รายงานป้องกันฯยาเสพติด: [เปิด 692 ครั้ง]
  ถึงทุกเขต คู่มือการเข้าระบบรายงานมาตรฐานฯปี61: [เปิด 1853 ครั้ง]
  ถึง สพท.ทุกเขต แบบติดตามฯมาตรฐานเขต ฯปี61: [เปิด 1472 ครั้ง]
  แบบสอบถามโครงการวิจัยพัฒนารูปแบบระบบติดตามฯเขต: [เปิด 917 ครั้ง]
  มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา2560(แก้): [เปิด 622 ครั้ง]
  แบบติดตาม/ประเมินผลฯตามยุทธศาสตร์ สพฐ.61: [เปิด 1616 ครั้ง]
:: กระดานถาม-ตอบ ::


ข้อมูลการไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนของเขตฯตั้งแต่ 21 ก.ค.62  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 657/0 ]
ผลการคัดเลือกเบื้องต้น ก.ต.ป.น. ต้นแบบ 18 เขต 2562  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 377/0 ]
เว็บ ใช้ติดตามฯการบริหารฯตามตัวชี้วัด และ มฐ.เขต ปี 62  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 4598/0 ]
แบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 3849/0 ]
แบบติดตามนโยบายลดเวลาเรียนฯActiveLearningปี62  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 1540/0 ]
คู่มือการดำเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 1600/0 ]
ด่วน แจ้งทุกเขต รายงานป้องกันแก้ไขฯยาเสพติด ปีงบ 62  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 1872/0 ]
ขอความอนุเคราะห์ชาวระบบอีมีกรอกแบบสอบถามในe-MES  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 1437/0 ]
ถึงทุกเขต คู่มือรายงานมาตรฐานทางe-MESปีงบประมาณ61  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 8546/0 ]
ถึงทุกเขต แบบติดตามฯมาตรฐาน สพท.ปีงบประมาณ2561  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 4781/0 ]
แบบติดตามฯ ตามมาตรฐาน สพท.ปีงบประมาณ พ.ศ.2561  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 3588/0 ]
การตรวจเยี่ยมโรงเรียนของผอ.เขตพื้นทีการศึกษา  โดย อรัญญ.. [ อ่าน/ตอบ 3328/0 ]
ด่วน แบบสอบถามวิจัยพัฒนารูปแบบกระบวนการติดตามฯ  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 2235/0 ]
แบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการฯสพฐ.2561  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 4484/2 ]
แบบติดตาม-ประเมินผลฯตามยุทธศาสตร์ สพฐ.พ.ศ.2561  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 3675/0 ]
มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่ฯ พ.ศ.2560 (ฉบับจริง)  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 3375/0 ]


สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
Powered By eme@Team