กระดานข่าว สำนักติดตามและประเมินผล
คำถาม จาก อ่าน ตอบ วันที่ตอบล่าสุด โดย

 
ข้อมูลการไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนของเขตฯตั้งแต่ 21 ก.ค.62  อรุณ พรหมจรรย์1360

 
ผลการคัดเลือกเบื้องต้น ก.ต.ป.น. ต้นแบบ 18 เขต 2562  อรุณ พรหมจรรย์1340

 
เว็บ ใช้ติดตามฯการบริหารฯตามตัวชี้วัด และ มฐ.เขต ปี 62  อรุณ พรหมจรรย์38260

 
แบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  อรุณ พรหมจรรย์33880

 
แบบติดตามนโยบายลดเวลาเรียนฯActiveLearningปี62  อรุณ พรหมจรรย์12070

 
คู่มือการดำเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา  อรุณ พรหมจรรย์12920

 
ด่วน แจ้งทุกเขต รายงานป้องกันแก้ไขฯยาเสพติด ปีงบ 62  อรุณ พรหมจรรย์15240

 
ขอความอนุเคราะห์ชาวระบบอีมีกรอกแบบสอบถามในe-MES  อรุณ พรหมจรรย์12070

 
ถึงทุกเขต คู่มือรายงานมาตรฐานทางe-MESปีงบประมาณ61  อรุณ พรหมจรรย์81080

 
ถึงทุกเขต แบบติดตามฯมาตรฐาน สพท.ปีงบประมาณ2561  อรุณ พรหมจรรย์46310

 
แบบติดตามฯ ตามมาตรฐาน สพท.ปีงบประมาณ พ.ศ.2561  อรุณ พรหมจรรย์34070

 
การตรวจเยี่ยมโรงเรียนของผอ.เขตพื้นทีการศึกษา  อรัญญา จิวะชาติ31850

 
ด่วน แบบสอบถามวิจัยพัฒนารูปแบบกระบวนการติดตามฯ  อรุณ พรหมจรรย์20930

 
แบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการฯสพฐ.2561  อรุณ พรหมจรรย์4391224 เมษายน 2561 [ 11:10:26 ]อรุณ พรหมจรรย์

 
แบบติดตาม-ประเมินผลฯตามยุทธศาสตร์ สพฐ.พ.ศ.2561  อรุณ พรหมจรรย์35970

 
มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่ฯ พ.ศ.2560 (ฉบับจริง)  อรุณ พรหมจรรย์32880

 
ลิ้งค์เผยแพร่ผลการติดตามงานต่างๆของ สตผ.(12มี.ค.61)  อรุณ พรหมจรรย์19890

 
การรายงานการไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนของ ผอ.เขตฯ  อรุณ พรหมจรรย์31770
 

[ อยู่หน้า 1 ทั้งหมด 77 หน้า ] ยังมีอีก..>
 หน้า :: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77 
 
Copyright © 2003, e-Monitoring and Valuation. All rights reserved.
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน |เว็บมาสเตอร์ |