กระดานข่าว สำนักติดตามและประเมินผล
คำถาม จาก อ่าน ตอบ วันที่ตอบล่าสุด โดย

 
แบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  อรุณ พรหมจรรย์14110

 
แบบติดตามนโยบายลดเวลาเรียนฯActiveLearningปี62  อรุณ พรหมจรรย์3870

 
คู่มือการดำเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา  อรุณ พรหมจรรย์4220

 
ด่วน แจ้งทุกเขต รายงานป้องกันแก้ไขฯยาเสพติด ปีงบ 62  อรุณ พรหมจรรย์9020

 
ขอความอนุเคราะห์ชาวระบบอีมีกรอกแบบสอบถามในe-MES  อรุณ พรหมจรรย์6150

 
ถึงทุกเขต คู่มือรายงานมาตรฐานทางe-MESปีงบประมาณ61  อรุณ พรหมจรรย์72860

 
ถึงทุกเขต แบบติดตามฯมาตรฐาน สพท.ปีงบประมาณ2561  อรุณ พรหมจรรย์43140

 
แบบติดตามฯ ตามมาตรฐาน สพท.ปีงบประมาณ พ.ศ.2561  อรุณ พรหมจรรย์30510

 
การตรวจเยี่ยมโรงเรียนของผอ.เขตพื้นทีการศึกษา  อรัญญา จิวะชาติ21100

 
ด่วน แบบสอบถามวิจัยพัฒนารูปแบบกระบวนการติดตามฯ  อรุณ พรหมจรรย์19250

 
แบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการฯสพฐ.2561  อรุณ พรหมจรรย์4027224 เมษายน 2561 [ 11:10:26 ]อรุณ พรหมจรรย์

 
แบบติดตาม-ประเมินผลฯตามยุทธศาสตร์ สพฐ.พ.ศ.2561  อรุณ พรหมจรรย์33400

 
มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่ฯ พ.ศ.2560 (ฉบับจริง)  อรุณ พรหมจรรย์31680

 
ลิ้งค์เผยแพร่ผลการติดตามงานต่างๆของ สตผ.(12มี.ค.61)  อรุณ พรหมจรรย์18870

 
การรายงานการไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนของ ผอ.เขตฯ  อรุณ พรหมจรรย์31000

 
ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลรายงานเลือกเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  อรุณ พรหมจรรย์18730

 
ร่างมาตรฐานสำนักงานเขตฯปี61สำหรับท่านที่ต้องการก่อน  อรุณ พรหมจรรย์16160

 
สพป.ลำปาง เขต 1 กรอกข้อมูลผลการอ่าน-เขียน ครั้งที่ 4 เรียบร้อยแล้ว  สุปราณี  กิ่งก้ำ12700
 

[ อยู่หน้า 1 ทั้งหมด 77 หน้า ] ยังมีอีก..>
 หน้า :: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77 
 
Copyright © 2003, e-Monitoring and Valuation. All rights reserved.
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน |เว็บมาสเตอร์ |