กระดานข่าว สำนักติดตามและประเมินผล
คำถาม จาก อ่าน ตอบ วันที่ตอบล่าสุด โดย

 
ข้อมูลการไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนของเขตฯตั้งแต่ 21 ก.ค.62  อรุณ พรหมจรรย์10180

 
ผลการคัดเลือกเบื้องต้น ก.ต.ป.น. ต้นแบบ 18 เขต 2562  อรุณ พรหมจรรย์4910

 
เว็บ ใช้ติดตามฯการบริหารฯตามตัวชี้วัด และ มฐ.เขต ปี 62  อรุณ พรหมจรรย์48330

 
แบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  อรุณ พรหมจรรย์40540

 
แบบติดตามนโยบายลดเวลาเรียนฯActiveLearningปี62  อรุณ พรหมจรรย์16760

 
คู่มือการดำเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา  อรุณ พรหมจรรย์17890

 
ด่วน แจ้งทุกเขต รายงานป้องกันแก้ไขฯยาเสพติด ปีงบ 62  อรุณ พรหมจรรย์20340

 
ขอความอนุเคราะห์ชาวระบบอีมีกรอกแบบสอบถามในe-MES  อรุณ พรหมจรรย์16270

 
ถึงทุกเขต คู่มือรายงานมาตรฐานทางe-MESปีงบประมาณ61  อรุณ พรหมจรรย์88170

 
ถึงทุกเขต แบบติดตามฯมาตรฐาน สพท.ปีงบประมาณ2561  อรุณ พรหมจรรย์48710

 
แบบติดตามฯ ตามมาตรฐาน สพท.ปีงบประมาณ พ.ศ.2561  อรุณ พรหมจรรย์36720

 
การตรวจเยี่ยมโรงเรียนของผอ.เขตพื้นทีการศึกษา  อรัญญา จิวะชาติ34270

 
ด่วน แบบสอบถามวิจัยพัฒนารูปแบบกระบวนการติดตามฯ  อรุณ พรหมจรรย์23400

 
แบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการฯสพฐ.2561  อรุณ พรหมจรรย์4524224 เมษายน 2561 [ 11:10:26 ]อรุณ พรหมจรรย์

 
แบบติดตาม-ประเมินผลฯตามยุทธศาสตร์ สพฐ.พ.ศ.2561  อรุณ พรหมจรรย์37230

 
มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่ฯ พ.ศ.2560 (ฉบับจริง)  อรุณ พรหมจรรย์34240

 
ลิ้งค์เผยแพร่ผลการติดตามงานต่างๆของ สตผ.(12มี.ค.61)  อรุณ พรหมจรรย์20760

 
การรายงานการไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนของ ผอ.เขตฯ  อรุณ พรหมจรรย์32390
 

[ อยู่หน้า 1 ทั้งหมด 77 หน้า ] ยังมีอีก..>
 หน้า :: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77 
 
Copyright © 2003, e-Monitoring and Valuation. All rights reserved.
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน |เว็บมาสเตอร์ |