กระดานข่าว สำนักติดตามและประเมินผล
คำชี้แจงการรายงานการติดตามการใช้อินเทอร์เน็ตโรงเรียน (โดยเขตต้องเปิดระบบให้โรงเรียนก่อน) เนื่องจากเป็นนโยบายสำคัญ และใช้เป็นตัวชี้วัดสำหรับประเมินผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา และเป็นนโยบายที่ สพฐ,แจ้งเขตพื้นที่การศึกษาไว้แล้ว เขตพื้นที่สามารถดำเนินการใส่ข้อมูลโดยเขตโดยตรงและหรือโรงเรียนได้ทันที ไม่ต้องรอหนังสือสั่งการไปถึงก่อนแล้วจึงทำนะครับ โดยผู้ดูแลระบบงานติดตามสามารถประสานและช่วยกับกลุ่มที่เกี่ยวข้อง คือกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีหรือกลุ่มอื่นๆ (หนังสือสั่งการจะแจ้งตามไป) ข้อคำถามมีดังนี้ 1.มีเครือข่ายUniNetไหม ไม่มี มี (ให้คลิกเลือกข้อใดข้อหนึ่ง เพราะข้อมูลที่ได้ยังไม่ตรง) 2.ขณะนี้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 เป็นต้นไป โรงเรียนแห่งนี้ได้เลือกใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตอะไร (ถ้าโรงเรียนใดใช้เครือข่ายข้างล่างต่อไปนี้มาก่อน 1 ม.ค.61 ก็ต้องเลือกด้วย และยังใช้อยู่ ก็ให้ถือเป็นจุดเริ่มต้นและต้องคลิกเลือกด้วย) 2.1-TOT 2.2-CAT 2.3-3BB 2.4-TRUE 2.5-DTAC 2.6-AIS 2.7-JASMIN 2.8-PENGUIN 2.9-อื่นๆ(หมายเหตุด้วย) 3.โรงเรียนสามารถจะใช้หรือใช้อินเทอร์เน็ตที่เลือกในข้อ 2 ได้ ตั้งแต่เดือนและตั้งแต่ช่วงวันที่ใดระหว่าง 1 มกราคม-31 มีนาคม 2561 เลือกเพียง 1 ช่วง (เช่น ถ้าในข้อ 2 เลือกเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเดิมที่ใช้มาก่อน ในข้อย่อย 2.1 แสดงว่าปัจจุบันยังใช้ได้ ในข้อ 3 ท่านก็สามารถคลิกเลือก ข้อย่อย 3.1 ได้ ทั้งนี้การเลือกในข้อ 3 เป็นข้อที่แสดงทั้งการใช้อินเทอร์เน็ตได้จริงขณะนั้น และเป็นทั้งการวางแผนอนาคตด้วย เช่น ถ้าท่านเลือกข้อย่อย 3.4 แสดงว่าในช่วงเวลาที่รายงานยังใช้อินเทอร์เน็ตไม่ได้ จะใช้ไอินเทอร์เน็ตได้จริงในช่วงตั้งแต่วันที่ 12 ม.ค.61 เป็นต้นไป) 3.1 ช่วง1-7ม.ค. 3.2 ช่วง8-14ม.ค. 3.3 ช่วง15-21ม.ค. 3.4 ช่วง22-31ม.ค. 3.5 ช่วง1-4ก.พ. 3.6 ช่วง5-11ก.พ. 3.7 ช่วง12-18ก.พ. 3.8 ช่วง19-28ก.พ. 3.9 ช่วง1-4มี.ค. 3.10 ช่วง5-11มี.ค. 3.11 ช่วง12-18มี.ค. 3.12 ช่วง19-25มี.ค. 3.13 ช่วง26-31มี.ค. 4.ถ้าใช้อินเทอร์เน็ตได้ยืนยันอีกครั้ง (เพื่อเป็นการยืนยันในข้อ 2และ3 ให้เลือก 1 ข้อ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงต้องเปลี่ยนทันที) 4.1 ขณะนี้ใช้ได้แล้ว 4.2 ขณะนี้ยังใช้ไม่ได้ ข้อ 5 และข้อ 6 เป็นการบอกค่าใช้จ่าย ให้ใส่จำนวนเงิน ถ้าเป็นจำนวนเงินตั้งแต่หลักพันขึ้นไป ไม่ต้องใส่ลูกน้ำหรือจุลภาคคั่นเลขสามหลัก 7.โรงเรียนนี้เลือกPackageจากข้อ3(ซึ่งมาจากข้อ 2)เป็นแบบใด (เลือก 1 ข้อ) 7.1. แบบพอเพียงกับโฮมยูส (คือเลือกให้เหมาะสมกับโรงเรียน ซึ่งราคาอาจไม่แพง) 7.2 7.2. แบบสำนักเทคโนฯแนะนำ (ตามที่ สำนักเทคโนฯ สพฐ.จัดทำเป็นแพ็คเกจไว้ ) 8. ขณะนี้ สพท.ได้แจ้ง/มาเยี่ยมหรือยัง (ใส่ได้ตามความเป็นจริง) 8.1. แจ้ง/มาเยี่ยมแล้ว 8.2. ไม่แจ้ง/ไม่มาเยี่ยม 9. ปัญหา/การแก้ไขปัญหา/และข้อเสนอแนะ (ใส่ข้อความให้ได้ใจความเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการ
โดย : อรุณ พรหมจรรย์    เวลา วันที่ 9 มกราคม 2561 [ 05:12:59 ]    IP[ 182.232.100.75 ] 
 
Copyright © 2003, e-Monitoring and Valuation. All rights reserved.
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน |เว็บมาสเตอร์ |