กระดานข่าว สำนักติดตามและประเมินผล
ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนสังกัด สพป.ทุกเขต ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นและการปฏิบัติโครงการอ่านออกเขียนได้ ทางระบบติดตามและประเมินผลอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES)เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานต่อไป ครับ โดยแต่ละโรงตอบ 2 ชุดๆละ 6 หน้า(เว็บเพจ)อิเล็กทรอนิกส์ โดยชุดที่ 1 ของผู้บริหารโรงเรียนหรือผู้แทนหรือผู้รักษาการ ชุดที่ 2 เป็นของครูผู้สอนหรือผู้รับผิดชอบโครงการหรือตามที่ได้รับมอบหมาย โดย โดยขอความอนุเคราะห์ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ครับ ขอบคุณยิ่ง
โดย : อรุณ พรหมจรรย์    เวลา วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 [ 08:01:42 ]    IP[ 203.159.248.254 ] 
 
Copyright © 2003, e-Monitoring and Valuation. All rights reserved.
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน |เว็บมาสเตอร์ |