กระดานข่าว สำนักติดตามและประเมินผล
เอกสารเผยแพร่ คู่มือการดำเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา สามารถดาวน์โหลดได้ที่http://203.159.164.40/~eme40/index.php?module=sharedoclog&act=download&files=downfiles&filesdown=2019527093150.zip&no=91
โดย : อรุณ พรหมจรรย์    เวลา วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 [ 09:34:37 ]    IP[ 203.159.248.242 ] 
 
Copyright © 2003, e-Monitoring and Valuation. All rights reserved.
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน |เว็บมาสเตอร์ |