เรียน สพท ทุกเขต ตามที่ สตผ ได้แจ้งเป็นหนังสือ ให้เขตรายงานการเลือกใช้เครือข่ายอินเทอรเน็ตของโรงเรียน ให้เสร็จสิ้นภายใน31มค61 นั้น ขอให้ท่านตรวจสอบให้ครบถ้วนถูกต้อง ทาง สตผ จะนำข้อมูลออก ภายในวันที่ 2 กพ 61 เสนอผู้ลริหารระดับสูงต่อไป

เรียน สพท ทุกเขต ตามที่ สตผ ได้แจ้งเป็นหนังสือ ให้เขตรายงานการเลือกใช้เครือข่ายอินเทอรเน็ตของโรงเรียน ให้เสร็จสิ้นภายใน31มค61 นั้น ขอให้ท่านตรวจสอบให้ครบถ้วนถูกต้อง ทาง สตผ จะนำข้อมูลออก ภายในวันที่ 2 กพ 61 เสนอผู้ลริหารระดับสูงต่อไป

Comments (0)

Leave a comment

Post Comment